หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ^^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ท่านสามารถเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ^^
 
 
 
 
 

KHEM เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำกระชายสด
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
    
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านป่า ปรับปรุงในด้านใดต่อไปนี้
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนภายในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  สาธารณูปโภคและสาธารณสุขชุมชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 มิ.ย. 2554
 
 
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติในตำบลบ้านป [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 201 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 157 
 
สถ.จ.สระบุรี ประกาศอุตสาหกรรมการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองย่างเสือ โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับผู้พิการ \\\"กิจกรรมถักเปลญวน\\\" ในวันท [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ประเมินสุขภาพคลังท้องถิ่น (Local First Assessment) [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ การประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น 2 (ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ) [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
   
 
 
 
 


 
 
 
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การจัดตั้งสำนัก กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยใน ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.เดือนภาษีมิถุนายน 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
 
 
   
 
อันตรายจากไฟฟ้า (29 มิ.ย. 2560)    อ่าน 375  ตอบ 0  
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (3 พ.ย. 2559)    อ่าน 724  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 490  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด ไกรทอง งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 14 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด ทิดจันทร์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด แม่นล่าง งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด หวยลาว ปู่อัคฆีย์งวด 16 สิงหาคม 2562 (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (6 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (6 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านลำ เลขเด็ด ฮานอยเม็ดเดียว 05 สิงหาคม 2562 (5 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.หนองหมู รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 9758  ตอบ 85
   
 
 

สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก

โรงงานผลิตไฟฟ้าแก่งคอย ๒
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร : 036-262-300
จำนวนผู้เข้าชม 2,104,506 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution.com