หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
งานกิจการ
สภา
งานกิจการ
สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
www.banpalocal.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่านสามารถเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
 
 
บุคลากร
 
นายสมพิตร หึนกระโทก
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
นายสมพิตร หึนกระโทก
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
สำนักปลัด
นายสมพิตร หึนกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายมาโนช ปิยนันท์จรัสศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเกศวรินทร์ คำดำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางจำเนียร ลือศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวธนัชยา สิงห์สีทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวธนารัตน์ พรหมเมือง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเกศวรินทร์ คำดำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกัณฐิกา คำแพง
ครู คศ.1
นางสาวสรรัตน์ อินทะนู
ครู คศ.1
นางสาวนันทพร แท่งทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชัยยุทธ ศรีเชื้อ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายมนูญกฤษณ์ สาระภี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสุวิจักขณ์ มณฑาทอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรอนงค์ วงศ์วาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมยุรี หอกลาง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิรินารถ เป้าทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวทรรศนีย์ กวางทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางวรรณา ตินจินดา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางวิชุณี สินธุนาวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรัชนีวรรณ ชนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางกัลยาณีย์ จิตร์ปิยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญชนก โคกม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ มีชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางชุติมา บุญสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสายัณต์ ไพฑูรย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนพล ไกรศาสตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปราโมทย์ เกิดมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมศักดิ์ บ่อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
คนงานทั่วไป
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมชาย โคนันทะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจัตุรภัทร์ ศิริมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวปภาวรินทร์ กองพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปภังกร สารีพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายกิตติชัย ลักษณ์พระธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมยศ คงธงชัย
คนงานประจำรถขยะ
นายปรีชา สินลา
คนงานประจำรถขยะ
นายทองสุข พวงแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
นายทองสุข จันทาโลก
คนงานประจำรถขยะ
นายประสาน ขุนวิชิต
คนงานประจำรถขยะ
นายดิลก เสาเปีย
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทัศน์ ดีมะณี
คนงานประจำรถขยะ
นายจิรพงษ์ ชดขุนทด
คนงานทั่วไป
นายอภิชัย คานะมี
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงานทั่วไป
นางสาวมนัสนันท์ แว่นหิน
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายไวยวิทย์ ฤทธิ์แรงกล้า
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญเกิด ปัญญาชน
คนงานทั่วไป
นายมังกรทอง เซียงไร้
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ วงษ์นิล
คนงานทั่วไป
นางสาวอริษา ฤทธิวิชัย
คนครัว
นายอเนกธนา ศศินิลธร
คนงานทั่วไป
นางขจรจิตร เขาสถิตย์
คนงานทั่วไป
นางสาวชนิดา ชื่นบาน
คนงานทั่วไป
นางสมบัติ ขุนสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายนนทชัย หมายแถมกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
นางอภิญญา บัวศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นายศักดิ์ชัย เรียนปัญญา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุริยา ตรีรส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิชาญ มีชูรส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชาตรี ขจรศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศักดา สินลา
คนงานทั่วไป
นายโฆษิต สีกุดเวียน
คนงานทั่วไป
นางสาวสมฤทัย กลีบพิกุล
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายสิทธิโชค บุญเพ็ง
คนงานทั่วไป
นายรจนโรจน์ ศรีสิงห์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิเชียร แก้วมุขดา
คนงานทั่วไป
นางสาวพรพรรณ พานซ่อนกลิ่น
คนงานทั่วไป
นางสาวอุไรศรี ศรีเชื้อ
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ชัย หอมลออ
คนงานประจำรถขยะ
นายตวงพรรค เบ็ญสูงเนิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุขสวัสดิ์ บุญดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเฉลิมชน ไพฑูรย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมฤกษ์ ศิริจารุวร
คนงานทั่วไป
นายฉัตรมงคล ฤทธิ์ประเสริฐ
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-920-5922
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036-262-300 โทรสาร : 036-262-302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
จำนวนผู้เข้าชม 8,057,010 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10