หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
งานกิจการ
สภา
งานกิจการ
สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
www.banpalocal.go.th
 
 
  News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่านสามารถเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  วิสัยทัศน์ อบต.บ้านป่า
  "โครงสร้างพื้นฐานพร้อม คุณภาพชีวิตดี
  เทคโนโลยีก้าวล้ำ น้อมนำเศรฐกิจพอเพียง"

 
 
พันธกิจ
 
  การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแนวทางพันธกิจ หลักการพัฒนา ไว้ดังนี้
    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก น้ำอุปโภค บริโภคสะอาดเพียงพอ ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วถึง
    ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ขจัดปัญหาความยากจน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี สังคมเป็นสุข สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
    คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    สร้างระบบมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี การทำงานเชิงบูรณาการ สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมการบริการสารสนเทศมีคุณภาพมาตรฐาน
    ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา
  การดูแล บำรุง รักษาถนนในเขต อบต.
  ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา
  การให้บริการน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
  ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
  ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
  การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำ
การเกษตรในเขตพื้นที่
  มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน เป็นต้น
  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก
  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง
  ความส่องสว่างบริเวณทางแยก
  ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
  ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ
  ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด
  ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น
  ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ
  ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน
  ความส่องสว่างบริเวณสะพาน
  การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี
  การจัดตั้ง ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส
  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น
  การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
  การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน
  การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร
และโรคอ้วนให้เด็กอายุระหว่าง 0 - 6 ปี
  การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขต อบต.
  การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพ
หญิงมีครรภ์แม่และเด็ก
  การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่
  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน
  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตรา
การติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่
  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำ
กลับมาใช้ประโยชน์
  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.
  การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
  การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง
  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ให้ทันสมัย บริการถูกต้องรวดเร็ว
  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้
  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ยึดหลักความโปร่งใส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-920-5922
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 036-262-300 โทรสาร : 036-262-302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
จำนวนผู้เข้าชม 7,349,175 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10